Beschränkter und anonymer Wettbewerb für interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaften
Im Team Polaris Architects sàrl, 1727 Luxembourg-Belair

Auslober: Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg, 2950 Luxemburg